STATUT

 

Lubelskiego Klubu Biznesu

z siedzibą w Lublinie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Lubelski Klub Biznesu Stowarzyszenie zwany dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Lubelski Klub Biznesu Stowarzyszenie ma prawo, poza używaniem firmy w brzmieniu Lubelski Klub Biznesu Stowarzyszenie, w kontaktach z osobami trzecimi, w tym w kontaktach gospodarczych używać następujących nazw:

- Lubelski Klub Biznesu,

- Stowarzyszanie Lubelski Klub Biznesu,

- Stowarzyszenie LKB,

- LKB

 

§2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a siedzibą władz Lublin.

 

§3

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§4

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

 

 

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działalność oświatowa.
 2. Ochrona interesów gospodarczych przedsiębiorców, oraz promocja przedsiębiorczości przedsiębiorców.
 1. Wspieranie rozwoju wschodnich regionów Polski,  a w szczególności Lubelszczyzny.
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa.
 3. Działalność kulturalna.
 4. Podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 5. Promocja i organizacja wolontariatu.
 6. Ochrona środowiska.
 7. Działalność charytatywna.

 

 

 

§7

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wyszczególnione w § 6:

1.) W zakresie, o którym mowa w § 6 pkt.1 poprzez:

-popularyzację wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,

- organizowanie szkoleń, konferencji, forów i innych przedsięwzięć edukacyjnych

-organizowanie i prowadzenie dyskusji, odczytów, sympozjów, seminariów, sesji naukowych,

 

2.) W zakresie, o którym mowa w § 6 pkt.2. poprzez:

-dokonywanie oceny i rekomendowanie projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych na potrzeby przedsiębiorców

-udzielanie rekomendacji członkom stowarzyszenia,

-występowanie do organów władzy i administracji publicznej, oraz do instytucji i organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z życiem gospodarczym regionu i kraju,

-utworzenie i prowadzenie systemu informacji służącej nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,

-organizowanie i prowadzenie doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego,

i organizacyjnego, pośrednictwo w kontaktach

-organizowanie programów promocyjnych o tematyce gospodarczej.

- opracowywanie wniosków pomocowych dla przedsiębiorców

- udział w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do organów doradczych władzy

i administracji publicznej

- upowszechnianie zasad etyki zawodowej w środowisku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy

- działania z obszaru PR

 

3.) W zakresie, o którym mowa w § 6 pkt.3. poprzez:

- pozyskiwanie funduszy unijnych na rzecz wschodnich regionów Polski, a w szczególności Lubelszczyzny.

 

4.) W zakresie, o którym mowa w § 6 pkt.4. poprzez:

-      pośrednictwo pracy

-      organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego (poradnictwa zawodowego) i informacja zawodowa

-      międzynarodowe pośrednictwo pracy

-      pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

-      organizacja szkoleń dla bezrobotnych

-      organizacja pracy; staży i prac interwencyjnych ze środków zewnętrznych

-      pozyskiwanie środków pomocowych na wspieranie działań ukierunkowanych na pomoc w aktywizacji zawodowej bezrobotnych

 

5.) W zakresie, o którym mowa w § 6 pkt.5. poprzez:

-      organizowanie koncertów, wystaw, pokazów, imprez kulturalnych i innych,

-      pozyskiwanie funduszy unijnych wspierających dziedzictwo kulturalne

-      ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, podtrzymywanie tradycji narodowych,

-      regionalnych, kulturowych

 

6.) W zakresie, o którym mowa w § 6 pkt.6. poprzez:

-      pośrednictwo pracy

-      organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego (poradnictwa zawodowego) i informacja zawodowa

-      międzynarodowe pośrednictwo pracy

-      pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

-      organizacja szkoleń dla niepełnosprawnych

-      organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych;

-      inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;

-      doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przekazywanie informacji pracodawcom o preferencyjnych warunkach tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;

-      organizowanie imprez i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie

-      pozyskiwanie środków pomocowych na wspieranie działań ukierunkowanych na pomoc w aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

-      organizacja pracy, staży, prac interwencyjnych ze środków zewnętrznych

-      pozyskiwanie środków pomocowych na wspieranie działań ukierunkowanych na pomoc w aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

 

7.) W zakresie, o którym mowa w § 6 pkt.7. poprzez:

- organizowanie i promowanie wśród przedsiębiorców organizacji pracy w ramach wolontariatu

 

8.) W zakresie, o którym mowa w § 6 pkt.8. poprzez:

- promowanie i upowszechnienie ekologii

- promowanie i upowszechnienie dziedzictwa przyrodniczego

- szeroko rozumiana edukacja ekologiczna

- wspieranie inicjatyw ekologicznych oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska

- pozyskiwanie środków pomocowych na działania związane z ochroną środowiska

 

9.) W zakresie, o którym mowa w § 6 pkt.9 poprzez:

- organizowanie imprez, zbiórek datków i środków finansowych i materialnych

- organizowanie wolontariatu

 1. Stowarzyszenie realizuje również swoje cele poprzez współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Współdziała z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, przedsiębiorcami w celu wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej.
 3. Prowadzi działalność wydawniczą realizującą cele statutowe.

 

§8

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§9

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

§10

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§11

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna będąca Przedsiębiorcą albo osoba prawna, albo inna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców; zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową z uwzględnieniem punktów 1-3.
  1. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  2. Członkowie innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców będących Członkami wspierającymi Klubu mogą uzyskiwać członkostwo w Klubie, na zasadach identycznych z innymi przedsiębiorcami.

3)   Zasady wskazane w § 11 ust.2 mają odpowiednie zastosowanie do spółek handlowych nie posiadających osobowości prawnej oraz spółek cywilnych i ich wspólników.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Senat Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Nadanie godności członka honorowego – następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Senatu.

 

 

§12

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków  i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej,
  6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Senatu Klubu o skreśleniu z listy członków oraz orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
  7. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
   1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
   2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

 

§13

 

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w 12 ust.1 pkt. 2-6
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§14

 

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Senatowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,
  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
  7. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 orzeka Senat Klubu, a w przypadkach określonych w ust.1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
  8. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

§15

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków.
  2. Senat Klubu.
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Sąd Koleżeński.
  5. Rada Programowa Klubu.
  6. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10  członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
  7. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

 

§16

 

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§17

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Walne Zebranie Członków

 

§18

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
  3. O miejscu, terminie i porządku obrad Senat powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
  4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
   1. w pierwszym terminie- przy liczbie członków określonej w § 16 ust.2,
   2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu-bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§19

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do roku, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Senat:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
  4. W przypadku określonym w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Senatowi.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Senatu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego – Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 
Senat

 

§21

 

 1. Senat kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z  uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i  ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.    Senat składa się z 5 do 7 członków. Prezes przewodniczy pracom Senatu i na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu pozostałych wiceprezesów i sekretarza.

3.   W skład Senatu wchodzi Przewodniczący Rady Programowej Klubu.

4.    Zasady działania Senatu ustala regulamin uchwalany przez Senat.

5.    Posiedzenia Senatu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

 

§22

 

Do zakresu działania Senatu należy:

 1. realizacja celów stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie ,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu  wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 

§24

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Senatu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Senat z jego statutowych obowiązków , a także prawo żądania zwołania posiedzenia Senatu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Senat w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Senatu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§26

W przypadkach określonych w §24 pkt 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Senatu nie później niż w terminie 4 tygodni od daty zgłaszania żądania.

 

 

Sąd Koleżeński

§27

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 

§28

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym.
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy Przewodniczący Sądu lub jego Zastępca.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

 

§29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 

 1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu.
 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia
 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia

 

§30

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członkowskich od 6 do 12 miesięcy,
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§31

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Senatu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

 

§32

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

 

Rada Programowa Stowarzyszenia

 

§33

 1. Rada Programowa jest organem doradczym powołanym przez Senat: opiniuje strategię rozwoju Stowarzyszenia, plany jego działania i tematykę spotkań Stowarzyszenia. Przedstawia Senatowi uwagi i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Rada Programowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie
  i zatwierdzonego przez Senat.

 

§34

 1. Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, członków Rady.
 2. Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie Członków. Członkowie Rady Programowej na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej wybierają spośród członków Rady Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Rada Programowa działa na rzecz Stowarzyszenia społecznie.

 

§35

Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§36

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§37

 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej.
  6. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
  7. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Senat w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
  8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§38

 

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest jednoosobowy podpis Prezesa lub 2 członków Senatu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§39

 

 1. Uchwalenie statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu uchwalane są  zwykłą większością głosów.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

 

§40

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g

Bez tytułu

 

 

 

egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  

Bez tytułu

telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      

Bez tytułu

mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski

Bez tytułu

fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze

Bez tytułu

bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare

Bez tytułu

ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 

Bez tytułu

  FRL_grey          pekao k      

Bez tytułu

Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    

Bez tytułu

  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 

Bez tytułu

    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g

Bez tytułu

energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray

Bez tytułu

vena1 Rsz geomax1 grand1  

Bez tytułu

bps-logo-gray
 
 

Bez tytułu

  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

Bez tytułu


 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor

Bez tytułu

Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray

Bez tytułu

mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1

Bez tytułu

proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

Bez tytułu

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra

Bez tytułu

cewar1 Wepa logo 2 wepa 

Bez tytułu

transip-gray instad-gray mon  luvi-gray

Bez tytułu

    AE LOGO 

Bez tytułu

logo-telkam PBF logo-krystian-gray

Bez tytułu

lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1

Bez tytułu

tw extra macrlogic sa millennium_gray  

Bez tytułu

EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy

Bez tytułu

ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1

Bez tytułu

korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   

Bez tytułu

 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ

Bez tytułu

      cukiernia-staropolska g     

Bez tytułu

fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g

Bez tytułu

kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy

Bez tytułu

lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 

Bez tytułu

perla g porta g roltex g  logo 1  

Bez tytułu

  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ

Bez tytułu