LKB news„Województwo Lubelskie stanie się regionem otwartym na wiedzę i technologie, zamieszkałym przez ludzi kreatywnych i współpracujących ze sobą w ramach sprawnego systemu innowacyjnego. Będzie również regionem umiejętnie wykorzystującym swój potencjał i przekształcającym go na produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej w wybranych obszarach biogospodarki, medycyny i energetyki przy synergicznym wykorzystaniu informatyki i automatyki".

To nie horoskop ani przepowiednia jasnowidza. To fragment „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2020” zaprezentowany na Forum Inwestycyjnym „Biznes – Nauka –Samorząd. Efektywność i rozwój gospodarki Lubelszczyzny w nowej perspektywie strategicznej UE”. Z udziałem ponad 100 osób Forum odbyło się w przedświątecznym tygodniu w Lublinie. Po raz kolejny zorganizował je Lubelski Klub Biznesu. Spotkali się na nim przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i samorządów z Lublina z całego województwa.

Pod względem tzw. zdolności nabywczej, zbadanej w całej Unii Europejskiej, mieszkańców Lubelszczyzny wyprzedzają Rumuni i Bułgarzy. Lubelszczyzna to obecnie jeden z najbiedniejszych regionów. - Ale za to jeden z szybciej rozwijających się. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to prawdopodobnie już ostatnie tak duże pieniądze rozwojowe dla Polski i jednocześnie wielka szansa dla rozwoju Lubelszczyzny – przypomniał uczestnikom spotkania Jerzy Kwieciński z Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości w Warszawie, były wiceminister rozwoju regionalnego. Z jego prezentacji uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi, że priorytetowe obszary wsparcia unijnego w nowej perspektywie to innowacyjność, edukacja, sektor ICT, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. - Preferowane będą inwestycje, które będą generowały dodatkowy dochód dla gospodarki, a nie tylko podnosiły jakość życia – podkreślał ekspert.

Przypomnijmy, że pod koniec minionego roku UE przyjęła średniookresową strategię rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2020 pod nazwą „Europa 2020”. - Poprzednia „strategia lizbońska” okazała się sporym niewypałem. Realizacja strategii do roku 2010 miała uczynić Unię Europejską najbardziej konkurencyjnym organizmem gospodarczym na świecie, opartym na wiedzy, tworzącym nowe miejsca pracy i generującym trwały wzrost gospodarczy. Na planach się skończyło. Zabrakło skutecznej koordynacji pomiędzy ”strategiami składowymi” i krajami członkowskimi. A kryzys w końcu zeszłej dekady jeszcze silniej pognębił realizację tych celów – przyznał J. Kwieciński.

Główne cele wytyczone przez strategię UE „Europa 2020” to osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata na poziomie 75%, poprawa warunków dla prowadzenia działalności na styku świata biznesu i nauki (w tzw. sektorze B+R) i przeznaczenie co najmniej 3% PKB całej Unii na inwestycje w badania i rozwój. Ponadto autorzy nowej strategii oczekują osiągnięcia tzw. celu „20/20/20” w zakresie klimatu i energii: 20% redukcja emisji CO2 w stosunku do 1990 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% bilansu energetycznego i zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%.

Powróćmy na rodzime podwórko i zapytajmy wprost: co z tego wszystkiego może mieć Lublin i Lubelszczyzna? Czy nie ma kolizji pomiędzy nową strategią „Europa 2020” a strategiami rozwoju Lubelszczyzny i samego Lublina?

Zarówno z zaprezentowanych podczas Forum informacji jak i z rozmów z uczestnikami wynika, że by region i jego stolica rozwijały się i doganiały cywilizowany świat potrzebna jest współpraca pomiędzy biznesem, nauką i władzami. Właściwie słowo „współpraca” było najczęściej używanym słowem przez wszystkich uczestników Forum. I choć lody wyraźnie topnieją, to jednak nadal wiele brakuje do ideału. Zwrócił na to uwagę między innymi były rektor UMCS prof. Marian Harasimiuk, który podczas Forum mówił o szansach, zagrożeniach i prognozach związanych z wydobyciem gazu łupkowego na Lubelszczyźnie. – Wiele gmin po prostu ma pracowników niekompetentnych i nieprzygotowanych do spotkania z wielkimi koncernami, które w naszym regionie chcą wydobywać gaz. Wykorzystują to demagodzy i w szerzy się wiele kłamstw na temat wydobycia gazu łupkowego – przestrzegał. Czasem daleka droga dzieli także świat biznesu i nauki. – Jeśli firmę stać, to woli wybudować własne laboratorium badawcze i mieć je dla siebie, bo to jest korzystniejsze – mówił nam podczas Forum jeden z przedsiębiorców.

A co na to inni uczestnicy Forum? – Jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę. Nie bez powodu nasz urzędnik Mariusz Sagan (Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin – przypis redakcji) ma doktorat na uczelni, a jednocześnie współpracuje z przedsiębiorcami, więc zna uwarunkowania i oczekiwania wszystkich stron – zauważył podczas Forum Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina. – Nasze laboratoria i zakłady naukowe są do dyspozycji – zgodnie deklarowali przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Uczelnie skorzystały z Forum, by zaprezentować najciekawsze wyniki swojej obecnej działalności naukowo-badawczej i skusić przedsiębiorców . – Czasem wystarczy wykonać telefon i umówić się na rozmowę – zachęcał prof. Stanisław Michałowski, obecny rektor UMCS w Lublinie.

Zaproszeń i deklaracji współpracy podczas Forum padło wiele. Uczestnicy poznali wiele cyfr, liczb i statystyk na temat sytuacji gospodarczej, zarówno Lubelszczyzny jak i samego Lublina oraz zawarte w strategiach pomysły na rozwój. - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego odwołuje się do tzw. Inteligentnych Specjalizacji – wyjaśniał Dariusz Mazurkiewicz z Zespołu Ekspertów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. Z zestawień GUS wynika, że w naszym regionie jedynie 3,8% przychodów firm to przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych. Tymczasem średnia krajowa to 12,4%, a najlepszy wynik ma województwo pomorskie – aż 48,1% . Receptą na sukces naszego regionu musi więc być większa innowacyjność, zbudowana na styku świata nauki i biznesu, a osadzona w strategii rozwoju regionu, która opiera się na tzw. kluczowej specjalizacji. - Dla Lubelszczyzny ma nią być biogospodarka. – Stoją za tym mocne przesłanki, wynikające z obecnych wewnętrznych potencjałów rozwoju gospodarki regionu Lubelszczyzny: duży udział sektorów biogospodarki w tworzeniu tzw. wartości dodanej brutto (wynosi ona ok. 28%) oraz w zatrudnieniu (ok. 45% ogółu pracujących w regionie). Ponadto rośnie liczba podmiotów gospodarczych, zaangażowanych w bioprodukcję (pasz, nawozów sztucznych, żywności, farmaceutyków, bioenergii itd.) i następuje wyraźna specjalizacja naukowa regionalnego sektora B+R w zakresie nauk związanych z biogospodarką – przekonywał ekspert.

A jakie kierunki rozwoju ma przed sobą Lublin?– Tzw. specjalizacje kluczowe dla Lublina to sektor BPO/SSC, przemysł spożywczy, informatyka i telekomunikacja. A pięć tzw. specjalizacji pomocniczych to logistyka i transport, energia odnawialna, motoryzacja, ochrona zdrowia i farmacja oraz biotechnologia – mówił Dariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. - Naszą przyszłość widzę jednak w tzw. stykowych specjalizacjach, łączących różne dziedziny życia. Takie, zakończone powodzeniem, projekty stykowe jak „Lublin 2.0” (w którym spotkały się kultura, historia, turystyka, ICT), „e-Sąd w Lublinie” wskazują, że tędy droga – podsumował.

Co więc nas czeka nas na Lubelszczyźnie w nowej perspektywie finansowej, oczywiście jeśli około połowy tego roku przyjmie ją w obecnym kształcie Parlament Europejski? Założenia strategii mówią o wzroście firm i podmiotów gospodarczych, działających w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu i miasta. Warunkiem kluczowym jest jednak poprawa poziomu innowacyjności tych podmiotów oraz rozwój partnerstw, współpracy sieciowej i powiązań kooperacyjnych. Musi też nastąpić wzmocnienie zdolności instytucji otoczenia biznesu do świadczenia proinnowacyjnych usług i rozwój sprawnej i otwartej na innowacje administracji publicznej. Słowem: pełna - a nie deklarowana – współpraca. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Przypadkowo, niemal w tym samym czasie, gdy dobiegała końca debata na Forum, „na spotkanie” wychodzącym z niej uczestnikom „wyszli” demonstrujący - najpierw na deptaku, a potem na placu Litewskim - związkowcy z „Solidarności”. Na czele marszu protestacyjnego nieśli wielki transparent z napisem „Nie dajmy się orżnąć!"

 

Relacja z Forum Inwestycyjnego Biznes-Nauka-Samorząd – patron medialny NOWY TYDZIEŃ z dnia 02-07 kwietnia 2013r.

Autor Robert Rycąbel -Tygodnik Nowy Tydzień.

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ